KVKK

ERGOSİS GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ve ilgili birincil ve/veya ikincil mevzuatlar kapsamındaki, gerçek kişilere ait ve herhangi bir şekilde edindiği her türlü kişisel verinin toplanmasına, muhafazasına ilişkin gerekli her türlü hukuki, teknik ve idari gerekliliklerin tam anlamıyla yerine getirilmesini kurum politikalarından biri olarak benimsemiş bulunmaktadır.

Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş., herhangi bir şekilde toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, kullanılması, paylaşılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. prensipleri hakkında çalışanlarını, aday çalışanlarını, mevcut ve muhtemel müşterilerini, iştirakler dahil grup şirketi çalışan veya müşterilerini www.ergosis.com.tr web sitesini (‘’site’’) kullananları, ziyaretçilerini ve Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. ile ilişki içinde bulunan diğer gerçek kişileri bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni hazırlamış ve ilan etmiştir.

Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş., veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemekte olup bu metindeki hususlar ve genel olarak kişisel verilerin korunması hakkındaki esas ve usullere ilişkin detaylı bilgiyi www.ergosis.com.tr adresinde ilan edilmiş olan Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nda bulabilirsiniz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ SÜREÇLERİ
a) KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YOLLARI

Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. kişisel verileri her tür yazılı, sözlü veya elektronik yöntemle edinmekte olup bunlar; www.ergosis.com.tr web-sitesini ziyaret ettiğinizde, internet sitesi üzerinden her hangi bir talepte bulunduğunuz, kayıt olduğunuz, yazılı, sözlü veya görüntülü iletişime geçtiğinizde, Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.’nin sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.’e veya Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.’nin Elor Holding A.Ş. altında diğer iştirakleri olan Beybi Plastik Fab. San. A.Ş., Beybi İş Güvenliği Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., Ariel Granit San. ve Tic. A.Ş., Sun Ceviz ve Tarımcılık Üretim Pazarlama A.Ş., Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş., Sun Turizm ve Su Sporları Tic. A.Ş., Leonardo Mermer Madencilik A.Ş., Plutus Global Ltd. Şti. ile iş ortakları veya diğer 3. Kişiler aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, alım-satım, hizmet veya tedarik sözleşmeleri süreçlerinde; hizmet verilen/alınan kuruluşlar aracılığıyla, iş hukuku ilişkisi kapsamında veya Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. ile bu sayılanlar dışında bir konuda ve yolla iletişime geçtiğinizde, internet arama motorları, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar şeklindedir.

b) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesi, kişisel verinin elektronik olan ya da elektronik olmayan yollarla (fiziki vs.) elde edilmesinden başlayarak, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi ile bu kişisel verilerin silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçteki tüm faaliyetleri kapsar.

Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş., işbu metnin a bendinde belirtilmiş olan yol ve yöntemlerle edindiği kişisel verilerinizi, ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, mal veya hizmet alım satım süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, genel iletişim faaliyetlerinin yapılması, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, talep veya şikayet süreç yönetimi, fiziksel mekan güvenliği temini, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayları ve stajyerlerin başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile diğer her tür insan kaynakları süreçlerinin ifası, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin icrası, yetkili kişi, kurum ve mercilere bilgi verilmesi, Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.’nin tabi olduğu yasal mevzuata uyum sağlanabilmesi vb. amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işleyebilecektir.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. tarafından edinilen kişisel verileriniz, verilen/alınan hizmetin amacına yönelik olup, söz konusu kişisel veriler yukarıda 1. Madde b bendinde belirtilen “işlenme amaçları” kapsamında; Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.’e veya Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.’nin Elor Holding A.Ş. altında diğer iştirakleri olan Beybi Plastik Fab. San. A.Ş., Beybi İş Güvenliği Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş., Ariel Granit San. ve Tic. A.Ş., Sun Ceviz ve Tarımcılık Üretim Pazarlama A.Ş., Sun Plaza Gayrimenkul Kiralama İnşaat ve Tic. A.Ş., Sun Turizm ve Su Sporları Tic. A.Ş., Leonardo Mermer Madencilik A.Ş., Plutus Global Ltd. Şti. ile iş ortaklarımıza, şirketimizde kişisel verilerin toplanması ve muhafazası kapsamında yetkili çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bununla birlikte hiçbir şekilde üçüncü kişilere satılmaz, kiralanmaz ya da başka şekilde kullandırılmaz ve üçüncü kişilerle hiçbir suretle paylaşılmaz.

3. KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. nezdinde işlenmiş olan kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yazılı olan yollarla bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre başvurunuz, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Ancak, başvurunuzun niteliğine veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun öngörmesi halinde bir ücret tahakkuk ettirilebilir. KVKK 11. madde gereğince kişisel veri sahiplerinin hakları şunlardır:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVKK’un 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla başvuru yapabilir ve başvurunuzu, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.’e iletebilirsiniz.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisi veya hangilerini kullanmayı talep ettiğinizi içeren talebinizi, www.ergosis.com.tr adresinde ilan edilmiş olan formu doldurup, imzalı bir nüshasını www.ergosis.com.tr adresine kimliğinizi doğrular belge ve bilgilerle birlikte bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ergosis@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KAYDEDİLMESİNE İLİŞKİN RIZANIZ

Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.’e açık rıza verdiğiniz veya işbu www.ergosis.com.tr adlı internet sitemizi kullandığınız andan itibaren sizden toplanan tüm bilgileri yukarıda belirtilen şekilde ve nedenlerle, bu KVK Politikasında anlatıldığı gibi, kullanmamızı kabul etmiş olursunuz. Yukarıdaki amaç için elde edilen bilgiler, tamamen sizin özgür iradenizle tarafımıza sağlanmaktadır. Bu Kişisel Bilgileri bize verip vermemekte kullanıcılar serbesttir.

5. METNİN GÜNCELLENMESİ

Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş., işbu aydınlatma metnini ve kişisel verileri işleme yöntemini dönem dönem gözden geçirme, güncelleme, tadil etme, yenileme, değiştirme haklarını saklı tutar. Herhangi bir güncelleme durumunda Güncel Politika ergosis.com.tr adresli web sitesinde yayınlanacaktır. Güncellenen şartlar, yayım tarihleri itibariyle yürürlüğe gireceklerdir.

6. İLETİŞİM

Aşağıdaki adresler aracılığı ile, her türlü soru, öneri, KVK Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin başkaca bir talebinizin bulunması halinde, bize ulaşabilirsiniz.

Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini yazılı olarak e-posta adresine iletmelidir. Bu halde 30 gün içerisinde yazılı şekilde cevap verilecektir.

E-Posta: info@ergosis.com.tr
İletişim Adresi: Yukarı Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No:29 Dudullu Ümraniye/İstanbul
Telefon Numarası: 0216 365 55 15

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

Son Güncelleme Tarihi: 25.09.2019

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde ve www.ergosis.com.tr adresinde yer alan aydınlatma yükümlülüğü dahilinde KVKK’ya uygun olarak Ergosis Güvenlik Sistemleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş. tarafından kişisel verilerimin toplanmasına, işlenmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, veri tabanında tutulmasına ve saklanmasına ve 4. maddede belirtilen kurum ve kuruluşlarla paylaşılmasına ve kişisel verilerimin bunlar tarafından da tutulmasına ve saklanmasına muvafakat ediyorum.

× Whatsapp Danışma Hattı • 08:00-18:00 •